Upute autorima


Opis

Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja publikacija je čiji je izdavač Odjel društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Izlazi dva puta godišnje i objavljuje radove koji doprinose razvoju društvenih i humanističkih znanosti. Radovi se mogu temeljiti na kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima te pregledu teorijskih spoznaja i literature. Primaju se isključivo radovi koji nisu prethodno objavljeni niti trenutno poslani u recenzentski postupak u drugi časopis.

Vrste radova

Časopis objavljuje recenzirane znanstvene i stručne radove te iznimno prikaze dobre prakse, skupova i knjiga. Radovi podliježu postupku dvostruke slijepe recenzije koju provode domaći i strani recenzenti. U okviru postupka recenziranja, radovi objavljeni u časopisu svrstavaju se u jednu od sljedećih kategorija: izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad i stručni rad. Radovi mogu biti na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku, a sažetci te ključne riječi moraju biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Izvorni znanstveni rad (original scientific article) sadrži neobjavljene rezultate izvornih teorijskih ili praktičnih istraživanja koje je autor naveo tako da se mogu provjeriti njihova točnost i točnost analize.

Prethodno priopćenje (preliminary communication) sadrži građu ili podatke koji zahtijevaju brzo objavljivanje ili dijelove većeg istraživanja.

Pregledni je rad (review article) kritički i analitički pregled nekog područja istraživanja ili jednog njegova dijela. U članku treba biti vidljiv autorov doprinos proučavanju odabrane problematike, a citirana literatura treba biti cjelovita.

Stručni rad (professional paper) sadržava već poznate, objavljene rezultate znanstvenoga istraživanja i težište usmjerava na njihovu primjenu u praksi ili na njihovo širenje u obrazovne svrhe. Sadrži korisne priloge iz područja struke koji nisu vezani uz izvorna autorova istraživanja, a iznesena zapažanja ne moraju biti novost u struci. Moraju biti napisani na sustavan i razumljiv način, u skladu s čitateljskim profilom.

O objavljivanju ostalih radova (prikazi dobrih praksi, skupova i knjiga) odlučuje uredništvo i glavni urednik.

Prijava radova

Prijavljeni radovi ne smiju biti ranije objavljeni niti predani na razmatranje za objavljivanje negdje drugdje. Radovi moraju biti uređeni u skladu s uputama autorima i uputama za navođenje izvora i literature. Radovi se dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku na elektroničku adresu marsonia@unisb.hr u formatu MS Word. Autori mogu slati radove tijekom cijele godine. Za prvi polugodišnji broj uzimaju se radovi poslani do 31. prosinca, a za drugi do 30. lipnja.

Autorska prava

Autori čiji se rad objavljuje u Marsonia: časopisu za društvena i humanistička istraživanja automatski prenose svoja autorska prava na časopis, koji pridržava ta prava za sve radove koji su u njemu objavljeni.

Etička načela

Etička načela za Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja temelje se na smjernicama za najbolju praksu za urednike časopisa Udruge za etiku u publiciranju COPE – Comittee on Publication Ethics (https://publicationethics.org/). Uredništvo se obvezuje na poštivanje ovih međunarodno prihvaćenih načela. Etička načela obvezujuća su za uredništvo, recenzente i autore. Uredništvo će provesti provjeru sličnosti s postojećom literaturom pomoću programa Turnitin te će o rezultatima provjere obavijestiti autore. U slučaju sumnje na plagiranje i redundanciju uredništvo će postupiti u skladu s preporukama međunarodne Udruge za etiku u publiciranju (COPE): https://publicationethics.org/resources/flowcharts.

Uredništvo

Glavni urednik donosi konačnu odluku o prihvaćanju i kategoriji rada za objavljivanje. Kriterij za objavljivanje rada kvaliteta je rada i znanstveni doprinos bez obzira na rasu, spol, nacionalnost, vjeru ili političko uvjerenje autora. Uredništvo ne smije otkrivati informacije o prijavi rada niti ih koristiti u neke druge svrhe.

Autori

Svi autori jednog rada trebaju imati podjednako značajan doprinos u pisanju tog rada. Prilikom prijavljivanja rada, podrazumijeva se da su svi autori suglasni da se rad objavi, kao i odgovorne osobe na ustanovi u kojoj je rad obavljen. Izdavač neće biti pravno odgovoran u slučaju žalbi i prigovora glede navedenoga. U slučaju da se u radu prezentiraju rezultati istraživanja i druge spoznaje koje proizlaze iz završnih, diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija, potrebno je dostaviti suglasnost studenta, mentora i sumentora (ako je bio imenovan), a u radu je potrebno navesti izvor rezultata.

Recenzenti

Prijavljeni radovi podliježu dvostrukoj recenziji u kojoj identiteti autora i recenzenata nisu otkriveni. Recenzenti mogu odbiti zahtjev o recenziji, ako im nedostaje dovoljno stručnosti za navedeno područje ili ako ne mogu dovršiti recenziju unutar četiri tjedna. Recenzenti trebaju obavijestiti urednika o mogućem sukobu interesa ili nepravilnostima vezanima za rad koji je na recenziji. Svaki rad koji je primljen na recenziju treba biti tretiran kao povjerljivi dokument. Konačnu odluku o kategoriji rada donosi uredništvo, pri čemu će uvažiti preporuke recenzenata.

Opće smjernice za autore

Svi radovi moraju sadržavati: naslov, sažetak (do 250 riječi), ključne riječi (3 do 5), tijelo teksta (sukladno normama pojedinog znanstvenog područja), zaključak i popis literature.

Podaci o autoru/autorima trebaju biti navedeni u gornjem lijevom uglu, te trebaju sadržavati: ime i prezime autora, ustanovu, adresu i kontakt elektroničku adresu.

Naslov rada treba pisati velikim slovima, lijevo poravnanje, podebljano, font 18.

U tekstu rada treba koristiti font Times New Roman, veličina 11. Prored treba biti 1,5 i tekst treba imati obostrano poravnanje.

Radove treba oblikovati u skladu s predloškom koji se nalazi na mrežnoj stranici časopisa: http://www.marsonia-journal.com/

Tablice i grafikone potrebno je numerirati i dati im nazive te ih oblikovati sukladno standardima APA stila (APA 7th edition):

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/figures

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/sample-tables

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/tables

Radovi ne bi trebali prelaziti opseg od 6000 riječi, a prikazi mogu imati najviše 1500 riječi.

Navođenje literature u tekstu i popisu literature treba biti u skladu s APA 7th edition stilom:https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples.

Primjeri navođenja literature:

Knjiga (i e-knjiga)

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Svendsen, S. i Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/

Urednička knjiga

Hygum, E. i Pedersen, P. M. (Ur.). (2010). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/

Rad (poglavlje) u uredničkoj knjizi

Aron, L., Botella, M. i Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. U R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius i F. C. Worrell (Ur.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (str. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016

Uredništvo